Баня – Баши Джамия София

ФАСАДНА РЕСТАВРАЦИЯ

Сградата на „Джамия „Баня  Баши” в гр. София е обявена за архитектурно-художествен паметник с категория „национално значение” в ДВ бр. 25/1998 г.  По данни от картона в НИНКН джамията е построена през 1576 г по времето на Сюлейман Великолепни. Има предположение, че е строена от именития турски архитект Синан. Според авторско проучване на Христо Шанов, експерт-проучвател, джамията е строена около 1566-67 г със средства от Сейфи Молла ефенди. Тя е една от най-представителните сгради в България от типа на т.н. „Султански джамии”. По време на изграждането й тя е била разположена в непосредствена близост с турската баня, легнала върху част от основи на рарушена римска баня. При ситуирането й е запазена посоката на тези сгради, които са били разположени малко косо на римската градска ос север-юг, положение, което и днес джамията заема спрямо булеварда.
Плановата схема е типична за мюсюлманската култова архитектура – „квадратен план, еднопространствено семахане (молитвен салон), със средно голямо кубе, увенчано с алем (знак) и акустични гърнета в градежа”(Хр. Шаханов). Пред джамията е изградена отворена аркада с три заострени дъги, над които се намират сферични куполи, носени от монолитни каменни колони със сталактитни капители. Тя е единствената в България изцяло запазена типично куполна сграда с кубична форма.
Пространствено представлява висок обем, обединен от един централен купол, чийто барабан в долната си част от осмоъгълен преминава в цилиндричен и е прорязан от прозорци. В четирите от ъглите барабанът е подсилен с контрафорсни дъги. Централният сферичен купол се поддържа от четири масивни дебели стени. Джамията има тухлено минаре от запад, като хармоничен вертикален акцент. От запад са пристроени ниски служебни помещения с три декоративни арки на фасадата и решетъчни прозорци. Ниското тяло на служебните помещения е хармонично свързано като обем  с минарето и  с цялото тяло.

Конструктивната система е типична за строителството на 16-ти век. Зидовете са с дебелина 1,50 м, Градежът е смесен – камък и редове от тухли. Засводяването е с купол върху пандантиви. Куполът е изграден от тухли и покрит с оловни листове. Запазена е автентичността на конструкцията. Джамията има много стабилни основи. След няколковековно съществуване не е дала същетвени деформации, като се има предвид, че е преживяла няколко земетресения.
Художествената украса в интериора е по-късна и е предимно по купола, пандантивите и част от зидовете. Тя се състои съгласно мюсюлманските закони от геометрични и растителни орнаменти, както и цитати от корана. По отношение на екстериора самият градеж въздейства декоративно, като архитектурните детайли са сдържани и старателно изработени.
Джамия „Баня  Баши” има висока архитектурна и художествена стойност.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

Възложител: Главно мюфтийство на РБългария
РЗП: 534 кв.м
Локация: гр. София
Изпълнение: 2013 – 2016 г
Архитект: Росица Михайлова